May 21,2008

得力讀經計畫

bible study plan (download PDF file here)

序言:

* 關於得力讀經計劃,是上帝在某清晨啟示給作者 James McKeever的一個令人興奮的讀經方法,這個讀經計劃有三點:a讀一篇詩篇或箴言b一年讀福音書兩次 c按著年次序讀舊約

(Kevin: 這個讀經計畫是在第三屆經歷神營會時,仁一弟兄 John所提供的訊息; 文件/資料來源:台北靈糧堂青年牧區 http://revivalyouth.net/home.php

...繼續閱讀

Posted by stevecellgroup at Roodo!5:46Comments(0)TrackBack(0)

April 23,2008

查經方法講義

http://www.tjc.or.jp/tjc.china/tjc/sgxx/cjffjy/130807685.shtml 

(Copyright  2007-2009 TJCcn.Com, All Rights Reserved 新生命國際站 版權所有)

查經方法講義    一.何謂查經

    就是以客觀、冷靜的分析方法,有深度的探討某些特定的經文,進而了解神對我們的指示,并實踐于生活中。

...繼續閱讀

Posted by stevecellgroup at Roodo!15:59Comments(0)TrackBack(0)

March 15,2008

NLT Bible charpter list II - New Testament

New Testament list ...繼續閱讀

Posted by stevecellgroup at Roodo!2:32Comments(1)TrackBack(0)

NLT Bible charpter list I - Old Testament

Genesis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Exodus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Leviticus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Numbers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Deuteronomy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Joshua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Judges

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ruth

1 2 3 4

1 Samuel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2 Samuel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Kings

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 Kings

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Chronicles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2 Chronicles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ezra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nehemiah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Esther

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Job

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

...繼續閱讀

Posted by stevecellgroup at Roodo!2:10Comments(0)TrackBack(0)

March 13,2008

Bible Study- Mark 4:24-25

Dear brothers:
I emailed someone else the following message a couple months ago. And I'd like to share it with you all.

Sometimes when I read the Bible (Chinese version) I got stuck with the meaning of the verse.


For example, "又說、你們所聽的要留心.你們用甚麼 量器量給人、也必用甚麼 量器量給你們、並且要多給你們。" (可 4:24) "因為有的、還要給他.沒有的、連他所有的也要奪去 " (可 4:25) ( I copied from touchlife.org ) Then I turned to the English Bible and still got confused about the verse.
 
Recently I got a New Living Translation Bible (NLT, 1996 version) and found out that the verse was so readable in contemporary English.
The verse is so easy to understand.
 
For example, " 24 Then he added, "Pay close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will be given—and you will receive even more. 25 To those who listen to my teaching, more understanding will be given. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them." (Mark 4:24-25)

I did a research on the Internet and found out the latest version of NLT (second edition, 2004 English version) is available on-line.
So here it goes for your reference:
http://www.biblegateway.com/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=51&lang=2#vinfo

Richard 


Posted by stevecellgroup at Roodo!2:59Comments(4)TrackBack(0)

February 22,2008

「尼希米記」

上個禮拜群茂牧師講述尼希米記,之後不久馬上就在 podcast 收到 Andy Stanley牧師講尼希米記 (同樣也是上個主日的證道錄音,我將會專文摘記,Andy在其中挖出許多亮光);還來不及讀,今天又看到于金堂牧師「尼希米記」講道資料 ; 接下來打算用10天來領受于牧師的剖析。

誠如群茂牧師所說的,聖經是充滿創意的、又真又活的人類生活/生命終極說明書,端看我們怎麼從其中汲取無價的 knowledge.

- Kevin


Posted by stevecellgroup at Roodo!16:47Comments(0)TrackBack(0)

February 2,2008

查經方法

查經方法  
(文章選自:http://bible.fhl.net/new/t.php?k=0&N=2)                 作者/妥瑞牧師 (Rev. R. A. Torrey) 


一、首先,要下定決心,每天花時間讀上帝的話語。
...繼續閱讀

Posted by stevecellgroup at Roodo!8:21Comments(2)TrackBack(0)

January 5,2008

聖經章節歸類

聖經章節歸類

線上查經&讀經對照
每日讀經計畫


舊約全書
       
         
律法書        
創世紀 出埃及記 利未記 民數記 申命記
         
歷史書        
約書亞記 士師記 路得記 撒母耳記上  
撒母耳記下 列王記上 列王記下 歷代志上  
歷代志下 以斯拉記 尼希米記 以斯帖記  
         
智慧書        
約伯記 詩篇 箴言 傳道書 雅歌
         
先知書        
以賽亞書 耶利米書 耶利米哀歌 以西結書 但以理書
何西阿書 約珥書 阿摩司書 俄巴底亞書 約拿書
彌迦書 那鴻書 哈巴谷書 西番雅書 哈該書
撒迦利亞書 瑪拉基書      
         
         
新約全書        
         
福音書 - 基督在世的經歷        
使徒行傳 - 早期教會的經歷        
馬太福音 馬可福音 路加福音 約翰福音 使徒行傳
         
使徒保羅與教會書信        
羅馬書 歌林多前書 歌林多後書    
加拉太書 以弗所書 腓立比書    
歌羅西書 帖撒羅尼迦前書 帖撒羅尼迦後書    
         
使徒保羅與信徒書信        
提摩太前書 提摩太后書 提多書 腓利門書  
         
其他門徒書信        
希伯來書 雅各書 彼得前書 彼得後書  
約翰一書 約翰二書 約翰三書 猶大書  
         
預言書        
啟示錄  

Posted by stevecellgroup at Roodo!0:59Comments(0)TrackBack(0)